😍தாம்பரத்தில் அதிரடி! Amazing Offer Twin Villas 37 Lakhs-Approved Plots in Tambaram ₹ 2350 Per Sqft😍

Price on call
For Sale

6746

Property ID

Description

😍தாம்பரத்தில் அதிரடி! Amazing Offer Twin Villas 37 Lakhs-Approved Plots in Tambaram ₹ 2350 Per Sqft😍

 

 

It’s great to hear about an offer for twin villas and approved plots in Tambaram! However, it’s important to exercise caution and conduct thorough research before making any real estate investment. Here are a few things to consider:
 1. Location: Evaluate the location of the twin villas and plots. Is it a desirable area? Consider factors like proximity to schools, hospitals in Tambaram , markets, and public transportation.
 2. Legal Approvals: Ensure that the plots have all the necessary legal approvals and clear titles. You should verify that the property is free from any encumbrances or legal disputes.
 3. Builder/Developer Reputation: If there’s a builder or developer involved, research their reputation in the real estate industry. Check for past projects and customer reviews to gauge their reliability.
 4. Amenities on Our Tambaram Project

  😍தாம்பரத்தில் அதிரடி! Amazing Offer Twin Villas 37 Lakhs-Approved Plots in Tambaram ₹ 2350 Per Sqft😍

  😍தாம்பரத்தில் அதிரடி! Amazing Offer Twin Villas 37 Lakhs-Approved Plots in Tambaram ₹ 2350 Per Sqft😍Amenities

 5. Amenities and Infrastructure: Assess the amenities and infrastructure provided in the project. Are there basic facilities like water supply, electricity, sewage systems, and roads?
 6. Pricing: Compare the price per square foot with similar properties in the area. If the offer seems significantly lower than the market rate, be cautious, as it could indicate potential issues.
 7. Financing: Consider your financing options and whether you can afford the investment. Calculate the total cost, including registration fees, taxes, and maintenance charges.
 8. Future Development: Research any upcoming developments or infrastructure projects in the area, as they can impact property value.
 9. Inspection: If possible, visit the site and inspect the twin villas and plots in person to get a better understanding of their condition and surroundings.
 10. Consult Professionals: It’s advisable to consult a real estate agent, lawyer, or financial advisor who specializes in real estate transactions to guide you through the process.
Remember that real estate investments are significant financial commitments, and due diligence is essential to avoid any potential pitfalls or scams. Always verify the legitimacy of the offer and the property before making a decision.

 

Pleas watch our Tambaram Porject detailed Video 

Address

 • Country: India
 • Province / State: Tamil Nadu Properties- By Homes And land Chennai Property website
 • City / Town: Chennai
Open on Google Maps
 • Property ID 6746
 • Price Price on call
 • Property Type Land, Apartment, House
 • Property status For Sale
 • Label Hot Offers, Sale

Contact

Ratings & Reviews

0 0 Reviews
 • 5 0 %
 • 4 0 %
 • 3 0 %
 • 2 0 %
 • 1 0 %

0 Reviews

Similar Properties

Brand New House in Chennai-Madhavaram Avm Nagar 2BHK 80% Loan-மாதவரத்தில் Budget தனி வீடு⚡💥

For Sale

6 days ago

Brand New House in Chennai-Madhavaram Avm Nagar 2BHK 80% Loan-மாதவரத்தில் Budget தனி வீடு⚡💥   மாதவரத்தில் புதிய 2BHK வீடு விற்பனைக்கு! 600 சதுர அடி பரப்பளவு நவீன வசதிகளுடன் 80% கடன் வசதி இந்த வீடு உங்கள் குடும்பத்திற்கான சிறந்த தேர்வாகும். இது நகரின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது, மேலும் அனைத்து வசதிகளும் அருகிலேயே உள்ளன. வீடு நவீன வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது, மேலும் 80% கடன் வசதியும் உள்ளது. இந்த வீட்டை இன்று […]

Low budget Plots in Puzhal Grand Line, Chennai

For Sale

1 month ago

Low budget Plots in Puzhal Grand Line, Chennai   Looking for low budget plots in Puzhal Grand Line, Chennai? Look no further! We have CMDA approved plots starting at just Rs. 3300 per sq. ft. Our plots are located in a prime location, close to schools, colleges, and hospitals. They are also well-connected to public […]

Buy Hills view Farmhouse @ Kutralam-குற்றாலத்தில் லட்சத்தில் பண்ணைவீடு மாதம் 30 ஆயிரம் வாடகை

For Sale

3 months ago

Buy Hills view Farmhouse @ Kutralam-குற்றாலத்தில் லட்சத்தில் பண்ணைவீடு மாதம் 30 ஆயிரம் வாடகை   Dear Prospective Buyers, We are thrilled to present to you an exceptional opportunity to own a piece of paradise at Hills View Farmhouse, nestled in the breathtaking surroundings of Kutralam. This picturesque property boasts a unique combination of natural beauty, modern amenities, […]

Budget plots in Kundrathur-Temple view Plots in Chennai-குன்றத்தூர் முருகன் கோவில் எதிரே வீடு மனை

For Sale

2 months ago

Budget plots in Kundrathur-Temple view Plots in Chennai-குன்றத்தூர் முருகன் கோவில் எதிரே வீடு மனை   Are you looking for budget plots in Kundrathur, Chennai? Look no further! We have a limited number of CMDA RERA approved plots available at attractive prices. Our plots are located in a prime location in Kundrathur, with easy access to all […]