வண்டலூரில் பட்ஜெட் தனி வீடுகள் 3 லட்சம் ADV போதும் 1/2BHK Low Budget House in Urapakkam Near GST 😀

Price on call
For Sale

6538

Property ID

Description

வண்டலூரில் பட்ஜெட் தனி வீடுகள் 3 லட்சம் ADV போதும் 1/2BHK Low Budget House in Urapakkam Near GST 😀

 

 

உங்கள் ஆக்கம் படித்து, உங்கள் வாரியாக்கத்தை சரிபார்க்க வாரியாக்க அரசு மற்றும் அமைப்புகள் உத்தமமான விவரங்களைக் கொடுக்கவும். வண்டலூரில் பட்ஜெட் தனி வீடுகள் மற்றும் 1/2BHK லோ பட்ஜெட் ஹவுஸ் விவரங்கள் தேவைப்படுகின்றன. அதை அடிப்படையில் பராமரிக்க பல முறைகள் உள்ளன, கீழே ஒரு உத்தமமான கட்டமைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

பட்ஜெட்: 3 லட்சம் ADV வீடுகள்: 1/2BHK இடம்: உரபாக்கம், GST அருகில் பட்ஜெட் செலவு: லட்சம் 3 க்கு முன்னர் ADV விலாசியம்: லோ பட்ஜெட் அரசியல் உத்தமம்: வாரியாக்கத்தை சரிபார்க்க அரசு மற்றும் அமைப்புகள்

மிகுந்த உத்தமம் அடைவதற்கு, உங்கள் வாரியாக்க அரசு அல்லது உறுப்பினர் அமைப்புகளை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு விவரங்களை அளித்துக்கொள்ள உத்தமமான முயற்சியை செய்யும்.

சில புதிய அமைப்புகள், வாரியாக்க அரசு விவரங்கள் அல்லது வண்டலூர் பகுதியில் வசிக்கும் வீடுகள் பற்றிய அப்டேட் வரையறை வரையில் இணைக்க முடியும்.

 

 

 

Low Budget House in Urapakkam Near GST

 

 

Address

 • Country: India
 • Province / State: Tamil Nadu Properties- By Homes And land Chennai Property website
 • City / Town: Chennai
Open on Google Maps
 • Property ID 6538
 • Price Price on call
 • Property Type
 • Property status
 • Label ,
 • Low Budget House in Urapakkam Near GST Low Budget House in Urapakkam Near GST

Contact

Ratings & Reviews

0 0 Reviews
 • 5 0 %
 • 4 0 %
 • 3 0 %
 • 2 0 %
 • 1 0 %

0 Reviews

Similar Properties

Budget Plots in Kundrathur-Small Sized Plots 80% Bank loan
For Sale
9 months ago

  Budget Plots in Kundrathur-Small Sized Plots 80% Bank loan 🏡🌳 Budget Plots in Kundrathur with World-Class Amenities 🌳🏡 Are you ready to embark on a journey to find your dream plot? Look no further, because we’re thrilled to introduce you to the exquisite Budget Plots in Kundrathur! Nestled in a serene and burgeoning locality, […]

Build Your Industrial Empire: Expansive Commercial Land for Sale in Redhills
For Sale
6 months ago

Build Your Industrial Empire: Expansive Commercial Land for Sale in Redhills   looking for Commercial Land for Sale in Redhills Establish Your Industrial Headquarters in Chennai’s Vibrant Redhills Elevate your business to new heights with this exceptional opportunity to own expansive commercial land in Redhills, Chennai’s dynamic industr ial hub. This prime property, strategically situated […]

Investment plots near Chennai-3 Lakh 60000 Only-லட்சத்தில் முதலீடு கோடி! ரிட்டர்ன் வீட்டுமனை சென்னை
For Sale
8 months ago

Investment plots near Chennai-3 Lakh 60000 Only-லட்சத்தில் முதலீடு கோடி! ரிட்டர்ன் வீட்டுமனை சென்னை     சென்னையில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் முன்பே பரிந்துரைக்கும் பரிந்துரையில் பல கோடிகள் அந்தந்த நகரத்தில் உள்ளன. உங்கள் விதிகளுக்கு உரிய முதலீடு விரும்பினால், அத்தகைய ஒரு பரிந்துரையை அறிந்து கொள்ளவும். அப்படியும், குறைந்த முதலீடு தேவைப்பட்டு அந்தந்த நகரத்தில் உள்ள அமைந்த விலை பட்டியல்கள், நில மதிப்புகள், முதலீடு விவரங்கள் போன்ற விவரங்களை பரிசோதிக்க அல்லது உங்கள் […]

Buy Hills view Farmhouse @ Kutralam-குற்றாலத்தில் லட்சத்தில் பண்ணைவீடு மாதம் 30 ஆயிரம் வாடகை
For Sale
9 months ago

Buy Hills view Farmhouse @ Kutralam-குற்றாலத்தில் லட்சத்தில் பண்ணைவீடு மாதம் 30 ஆயிரம் வாடகை   Dear Prospective Buyers, We are thrilled to present to you an exceptional opportunity to own a piece of paradise at Hills View Farmhouse, nestled in the breathtaking surroundings of Kutralam. This picturesque property boasts a unique combination of natural beauty, modern amenities, […]